Akademik Program

İlkokul Akademik Program

Türkçe

Matematik

Matematik, sanıldığının aksine formüllerden ibaret olan bir ezber dersi değildir. Matematik, insanlık uygarlığı boyunca gelişmiş ve gelişmeye devam eden, hayatımızın ve doğanın düzenini açıklayan bir bilim dalıdır. Diğer tüm bilim dallarındaki düzen ve işleyiş de matematiğe dayanır, bu sebeple matematik öğretimi çok önemlidir.

Matematik bir bilim, matematik öğretimi ise bir sanattır. Öğretim boyunca her adımda matematiğin derinliğini ve estetiğini anlatmak gerekir. Matematik biliminin insana kattığı analitik düşünce becerisi ilköğretim çağından itibaren başlatıldığında hem sosyal hayatta hem de öğretim hayatında bireye problemleri algılama ve kolayca çözme yetisi kazandırır.

Önceliğimiz öğrencilerimize matematiği sevdirmek, matematiğin bir ders değil bir bilim dalı olduğunu ve hayatları boyunca karşılaşacaklarını hatırlatmak gerekir. Öğrencilerimizi derse dâhil ederek, kendi hayatlarından örnekler vererek, hazır bulunuşluklarını arttırmayı ve eğitimi talep etmelerini sağlamak gerekir.

Birçok ülkenin eğitim sistemine göre çok daha kapsamlı bir matematik öğretimi sunan ülkemizde matematiğe duyulan korkunun ve başarısızlığın altında ezbere dayalı ve sıradan anlatım yöntemleri yatmaktadır. Biz Cyprus Final Collage matematik öğretmenleri, matematiğin eğlenceli ve estetik yanlarını ortaya çıkararak pratik yollarını öğretmeyi hedefliyoruz.

Matematik, tarihi ile beraber; görsel ve işitsel destekleyicilerle öğretildiğinde çok daha kolay anlaşılabilecek ve akılda kalacaktır. Öğrenci merkezli ve teknoloji destekli matematik eğitimimiz sayesinde öğrencilerimizin eksikliklerini oluşmadan yok etmeyi, matematiği bir ders olarak değil hayatlarına hizmet eden bir bilim dalı olarak benimsemelerini amaçlıyoruz.

İngilizce Matematik

Okulumuzda İngilizce matematik müfredatı 3., 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine haftada 1 ders saati (40 dk.) olarak uygulanacaktır. Konularımız KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun gördüğü Türkçe Matematik müfredatına paralel olarak, o konuların özeti şeklinde uygulanmaktadır. Amacımız gerek Cyprus Final Koleji’ne, gerekse diğer eğitim kurumlarına geçecek olan öğrencilerimiz, matematiksel terimlerin İngilizcelerinin olarak öğretilmesi ve düşünce becerisinin kazandırılmasıdır.

Fen ve Teknoloji

Fen ve Teknoloji dersi eğitiminin amacı, öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmelerini sağlamaktır. Fen ve teknoloji okuryazarlığını, çevrede olan olayları anlayabilme ve bilimsel yolla açıklayabilme, hayatta karşılaşılan problemleri bilimsel yaklaşımla çözebilme, bilimsel gelişmeleri takip etme ve anlayabilme olarak tanımlanabilir. Öğrencilerimizin, fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişebilmeleri için çok yönlü bir eğitim gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizin hem sınav hem de yaşam başarısı elde etmesi başlıca amaçlarımız arasındadır. Bununla birlikte öğrencileri gelecekte seçecekleri mesleklere yönlendirmek, onlara çevre bilinci kazandırmak amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji Eğitimi dersini işlerken ünite kazanımlarını edinmelerinin yanı sıra bilimsel süreç becerilerini de geliştirmekteyiz. Bilimsel süreç becerileri; gözlem, ölçme, tahmin, çıkarım yapma, değişkenleri belirleme, verileri toplama ve düzenleme, veri yorumlama ve modellemedir. Bu bilimsel süreç becerileri; ancak öğrenciler kendileri uyguladıklarında gelişmektedir. Bu nedenle Fen ve Teknoloji dersi programlarını, birden çok duyuya hitap edecek biçimde, laboratuvarda grup çalışmaları, bireysel çalışmalar ve deneylerle yürütmekteyiz.

İngilizce Fen

Okulumuzun 4. ve 5. sınıf öğrencileri haftada 1 ders saati İngilizce fen dersi almaktadırlar. Dersimizin amacı; çocuklarımızı ortaokul ve lisede görecekleri fen derslerine hazırlamaktır. Bu ders ile öğrencilerin fen alanındaki kelime hazinelerini zenginleştirmek birinci hedefimizdir. Müfredatımız, Türkçe fen dersimizin konularına paralel ve ortaokul konularına uygun hazırlanmaktadır.

Sosyal Bilimler

İlköğretim Sosyal Bilgiler programı ile öğrencilere bazı beceriler kazandırmak amaçlanır. Yaşadığı çevreye karşı, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek; günlük yaşamlarıyla bağlantılı problemleri çözmelerini sağlayacak sorgulama becerilerini ve bilgilerini geliştirmek, hem ulusal hem de uluslararası değerlerin farkında olmak ve saygı duymak; öz yönetim becerileri, araştırma becerileri ve sosyal becerilerini geliştirmek; öğrenmeyi öğrenerek yaşam boyu öğrenmeyi benimsemek, sosyal hak ve sorumluluklarımızın sınırlarını bilmek, demokratik, laik ve milliyetçi bireyler yetiştirmektir.

1, 2 ve 3 sınıflarda Hayat Bilgisi dersi ile öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarını, olumlu kişisel özellikler geliştirmelerini, kendilerini ve içinde yaşadıkları toplumu ve sistemlerini tanımaları için fırsatlar bulurlar. Doğayı ve yaşadıkları gezegeni tanımaları ve bilinçli bir birey olarak, çevrelerini inceleyebilmeleri ve korumaları esastır. İnsanların iletişim yollarını, farklı kültürleri ve sanatın inceliklerini de bu ders aracılığıyla öğrenirler. Ayrıca üst sınıfların fen ve sosyal bilgiler derslerine temel oluştururlar.

4. ve 5.sınıf sınıf Sosyal Bilgiler programı ile, öğrencilerin kendilerini, çevrelerini, yönetim şekillerini, geçmişlerini, kültürlerini, hak ve sorumluluklarını, sosyal organizasyonları ve demokratik değerleri tanımalarını amaçlanır. Bu ders, farkındalığı yüksek, bilinçli, etkin ve üretken, sorumluluklarının ve sınırlarının farkında olan öğrencilerin yetiştirilmesi için programlanmıştır. Bu doğrultuda, farklı kültürler, efsaneler, söylenceler, doğa olayları, teknolojik gelişimler, insanlık tarihinin gelişimi, sosyal organizasyonlar, yönetim şekilleri işlenir.

Yabancı Dil

Cyprus Final Collage'de uygulanacak satranç dersleri ile öğrenciler, kendi yetenek ve becerilerinin farkında olan, insanlarla uyumlu, sorumluluk ve işbirliği içinde yetişen bireyler olarak toplumdaki yerlerini alacaklar. Satranç dersleri; satranç öğretmeni tarafından satranç tahtasında uygulamalı olarak ve teknoloji destekli eğitimle verilecektir.

Yaratıcı Drama

Final Okulları’nda yabancı dil öğrenimi, anadili öğrenimi ile aynı esaslara dayandırılarak yapılmaktadır. Bu doğrultuda okulumuzda doğal bir öğrenme ortamının yaratılmasına büyük özen gösterilmektedir. Final Okulları’nda yabancı dil öğrenimi, gramer uygulamaları ile başlayıp bol alıştırma yapılarak sürdürülen bir çalışma olmayıp; duyarak, dinleyerek, duyduklarını tekrar ederek, onlara anlam yükleyerek, sesleri taklit ederek ilerleyen bir öğrenme sürecidir. Final Okulları’nda başlıca yabancı dil olarak İngilizcenin yanı sıra ikinci dil olarak Almanca ve Fransızca öğretimi yapılmaktadır. Bazı okullarımızda Rusça ve Çince öğretimine de başlanmıştır. Content and Language Integrated Learning (CLIL) sistemi göz önüne alınarak kaynak kullanılmaktadır. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise öğrencilerimiz, önceki yıllarda öğrendiklerini yazıya dökebilir, 4. sınıftan İtibaren kompozisyonlar yazabilir ve anadili İngilizce olan bir kimseyle özgüvenli bir biçimde iletişim kurabilir hale gelirler. Sadece Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlen sınava değil, benzeri diğer uluslararası sınavlara da 8 yaşından itibaren girebilen öğrencilerimiz, ileride girecekleri TOEFL, IELTS ve FCE gibi sınavların altyapısını ilkokulda almış olurlar. Okulumuz, dil öğrenimini sıkıcı bir süreç olmaktan, öğrenme ortamını da dilbilgisi tabanlı olmaktan çıkarıp daha eğlenceli ve öğrenci merkezli hale getirmekteler.

Türk sınıf öğretmenlerinin yanı sıra yabancı sınıf öğretmenlerinden eğitim alarak İngilizceyi doğal akışında ve ortamında öğrenmekteler. Aynı zamanda Pearson ile “PEARSON PARTNER SCHOOL” ve Oxford ile “OXFORD QUALITY SCHOOL” anlaşmaları yaparak çalışmalarımızı uluslararası seviyeye taşımış bulunuyoruz.

Liseye geçen öğrencilerimiz ve puanla diğer okullardan gelen öğrencilerimiz, bir seviye tespit sınavına tabi tutulduktan sonra kur sınıflarına yerleştirilir ve seviyelerine göre eğitim alırlar. Lisedeki yabancı dil eğitim hedefimiz, üniversiteye yerleşen öğrencilerimizin gittikleri üniversitede hazırlık sınıfı okumamaları, girecekleri TOEFL, IELTS ve FCE gibi uluslararası sınavlarda üstün başarı göstermeleri, yabancı dilde kendilerini özgüven içinde ifade edebilmeleridir. 9. sınıftan itibaren yoğun bir dinleme, okuma, yazma ve konuşma programına tabi tutulan öğrencilerimizin 10. sınıftan itibaren neden-sonuç, amaç ve tartışma makaleleri başta olmak üzere akademik metinleri zorlamadan yazabilmeleri hedeflenmektedir.

Bilgisayar Eğitimi

Final Okulları olarak bilgisayar eğitimlerimizde öğrencilerimizin üç önemli beceri kazanmalarını hedefliyoruz:

Teknoloji okuryazarlığı: Okulumuzun bilgisayar laboratuvarında teknoloji okuryazarlığı konusunda eğitim alan öğrencilerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde bilgisayar teknolojisini kullanarak iletişim kurmayı, bilgi toplamayı, bilgiyi düzenlemeyi, bilgiyi paylaşmayı, araştırmayı ve keşfetmeyi öğrenirler.

Eleştirel düşünme: Bilgisayar ortamında aynı konuyu birden farklı seçenekle uygulayabilen, sorunları farklı yöntemlerle çözebilen öğrenciler bu sayede eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektedir.

İşbirliği: Bilgisayar öğretmenlerimiz, öğrencilerin işbirliği ve ekip çalışması konusunda gelişimine destek olmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, hem kendinin hem arkadaşlarının yeteneklerini keşfetme imkanı bulan öğrenciler takım ruhunu öğrenmekte, yaratıcılıklarını geliştirmektedirler.

Beden Eğitimi

Final Eğitim Kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor etkinliklerinde öğrencilerin motor beceri ve yeteneklerini geliştirmek, olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamak, sporu alışkanlık halinde sürdürmelerini gerçekleştirmek için planlama yapılır. Çünkü beden eğitimi etkinlikleri, büyüme ve gelişme için temeldir. Beden eğitimi, kendini ifade etme ve yaratıcılık olanakları sağlar. Beden eğitimi bireyin duygularını ifadede kullanılması, yeni hareketlerin yaratılmasında zengin olanaklara sahiptir. Beden eğitimi, duyguların kontrol edilmesine katkıda bulunur. Oyun ve spor ortamındaki etkileşim duyguların boşalımı ve kontrolü için uygun olanaklar sağlar. Beden eğitimi, karakter ve kişilik gelişimine katkıda bulunur. Güçlü bağlar, takım ruhu, grup etkileşimi, oyun ve spor alanlarında görülen özelliklerdir. Bu özelliklerin kişilik gelişimine katkıları vardır. Takım arkadaşlarına, rakibe uyum ve toplumsal uyumun sağlanmasında etkili olur.

Bu nedenle beden eğitimi dersleri planlanırken öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duygusal durumları göz önünde bulundurulur. Her öğrencinin bireysel takibi yapılır. Bu süreçte beden eğitimi öğretmenleri; psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri, öğrenci ve velilerle belirli periyotlarda bilgi paylaşımında bulunurlar.

Öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilir.

Derslerimizde amaçladığımız kazanımlar aşağıdadır.

ATATÜRK'ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyle¬dikleri sözleri açıklayabilme.
Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilirle ve geliştirebilme.
Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme.
İyi duruş alışkanlığı edinebilme.
Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edi¬nebilme.
Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme.
Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunları uygulama¬ya istekli olabilme.
Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme.
Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanla¬rını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme. 
Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alış¬kanlıklar edinebilme.
Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanabilme.
İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme.
Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme.
Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme.
Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme,
Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme.

Öğrenci Ön Kayıt Formu